Haaga-Helia video service terms and conditions (“Terms and Conditions”) / Management Group 14 June 2017
By using (uploading, sharing, publishing, etc.) the video service (“Service”) provided by Haaga Helia University of Applied Sciences (“Haaga-Helia”), the user (“User”) agrees to the Service Terms and Conditions concerning audio, image and/or video materials (“Material”): 
1.	The User is responsible for all use of the Service under his or her user account and for any damages caused by him or her in using the Service.
2.	The User guarantees that all individuals who appear in the Material have consented to appearing in it and to the use of the Material in the Service. 
3.	The Material does not include any content that violates a third party's copyright or other intellectual property rights.
4.	The Material adheres to good practice and current laws and regulations.
5.	The Material does not violate the business or trade secrets or privacy of a third party.
6.	The Material does not violate the conditions of e.g. funding or other partnership agreements (projects, etc.)
7.	The User will not use the Service for purposes other than work- or study-related activities of Haaga-Helia (and not, for example, for political, religious or personal purposes).
8.	The User recognises and accepts that the Service offers two types of Creative Commons licence (“CC licences”) for Materials:
a)	The default licence is CC BY-NC-SA (Attribution Noncommercial ShareAlike). In practice, this licence means that the author(s) must be named, the Material can be modified but not used for commercial purposes, and its further use and sharing is permitted under the same licence.  
b)	The alternative licence is CC BY-SA (Attribution ShareAlike) In practice, this licence means that the author(s) must be named, the Material can be modified and used for commercial purposes, and its further use and sharing is permitted under the same licence.
c)	The User is responsible for ensuring that all authors of the Material are named in connection with the Material.
d)	The chosen licence will be displayed with the Material.
Haaga-Helia is not responsible for Materials published in the Service or their contents. 
Haaga-Helia reserves the right to 
-	remove any Materials that violate the Terms and Conditions from the Service and prohibit the use of the Service by anyone who violates the Terms and Conditions
-	amend these Terms and Conditions from time to time
Haaga-Helian videopalvelu käyttöehdot (”Käyttöehdot”) / jory 14.6.2017
Käyttämällä (laittaminen, jakaminen, julkaiseminen ym.) Haaga-Helia ammattikorkeakoulun (”Haaga-Helia”) tarjoamaa videopalvelua (”Palvelu”) käyttäjä (”Käyttäjä) sitoutuu noudattamaan ääni-, kuva ja/tai videotallenteita (”Tallenne”) koskevia Palvelun Käyttöehtoja:
1. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä ja on vastuussa kaikesta vahingosta, minkä hän on aiheuttanut Palvelua käyttäessään.
2. Käyttäjällä on Tallenteessa esiintyvien henkilöiden suostumus Tallenteessa esiintymiseen ja Tallenteen käyttöön Palvelussa.
3. Tallenne ei sisällä toisen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukkaavaa materiaalia.
4. Tallenne on hyvän tavan, voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten mukainen.
5. Tallenne ei loukkaa toisen yritys- tai liikesalaisuutta tai yksityisyyden suojaa.
6. Tallenne ei loukkaa esim. rahoittajien ehtoja tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä sopimuksia (projektitoiminta ym.)
7. Käyttäjä käyttää Palvelua vain työhön tai opiskeluun liittyvään Haaga-Helian toimintaan (ei esimerkiksi poliittisiin, uskonnollisiin, henkilökohtaisiin ym. tarkoituksiin ).
8. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelussa on valittavana Tallenteille kaksi eri Creative Commons- lisenssivaihtoehtoa (”CC-lisenssit”):
a) Oletuslisenssi on CC BY-NC-SA (Nimeä Ei-kaupallinen Jaa samalla lisenssillä). Tämä lisenssi tarkoittaa käytännössä sitä, että tekijän nimi/nimet on mainittava, Tallennetta saa muunnella, mutta ei saa käyttää kaupallisesti ja, että Tallenteen jatkokäyttö ja jakaminen tapahtuu samalla lisenssillä.
b) Vaihtoehtoinen lisenssi on CC BY-SA (Nimeä Jaa samalla lisenssillä) Tämä lisenssi tarkoittaa käytännössä sitä, että tekijän nimi/nimet on mainittava, Tallennetta saa muunnella ja saa käyttää kaupallisesti ja, että Tallenteen jatkokäyttö ja jakaminen tapahtuu samalla lisenssillä.
c) Käyttäjä vastaa siitä, että kaikkien Tallenteen tekijöiden nimet mainitaan Tallenteen yhteydessä.
d) Valittu lisenssi tulee näkyviin Tallenteen yhteyteen.
Haaga-Helia ei vastaa Palvelussa olevista Tallenteista tai niiden sisällöstä.
Haaga-Helia pidättää oikeuden
- poistaa Käyttöehtojen vastaiset Tallenteet Palvelusta ja estää Käyttöehtojen vastaisesti toimivalta henkilöltä Palvelun käyttämisen
- Käyttöehtojen muuttamiseen